voor wijkbewoners
Wilhelminasingel

Altrade aardgasvrij?

Eén van de redenen om aan de slag te gaan met deze website is de energietransitie. Dit valt ook allemaal onder de Regionale Energie Strategie (RES). Nijmegen heeft de ambitie uitgesproken om in 2045 een aardgasvrije stad te zijn. In juli 2018 heeft Nijmegen de Warmtevisie gepubliceerd, een analyse hoe Nijmegen op termijn aardgas kan vervangen als warmtebron voor koken, verwarming en tapwater. Dit is uitgewerkt per wijk (de kansrijkheid van de verschillende warmtebronnen is berekend volgens een model). Voor de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, moet er dit jaar nog (2021) een warmte-transitieplan zijn opgesteld. De Warmtevisie is een voorloper van dat plan, er moet nu concreet worden vastgesteld welke aardgasvrije verwarmingsoptie er komt en welke alternatieve infrastructuur er gerealiseerd moet worden. Voor de wijken die na 2030 aan de beurt zijn, zoals dat bij Altrade het geval is, mag men ook nog wachten op eventueel nieuwe technieken.

Proefwijken

Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld zijn de eerste Nijmeegse proefwijken waarmee men aan de slag is gegaan. Het gaat hierbij in eerste instantie om het inrichten van warmtenetten, maar het gaat ook over all-electric (met bijvoorbeeld een warmtepomp), hernieuwbaar gas en biomassa. De laatste variant ligt overigens zwaar onder vuur. Wat betreft de warmtenetten, gaat men uit van een uitbreiding van het huidige warmtenet. Naast warmte van de ARN kijkt men ook naar nieuwe bronnen als geothermie (aardwarmte) en warmte uit oppervlaktewater.

energietransitie

Wijk voor wijk

Men gaat uit van een wijkgerichte aanpak en probeert de transitiekosten aldus per buurt zo laag mogelijk te houden. Er komt dan ook voor elke wijk een wijkwarmteplan. Voor heel Nijmegen gaat het bijna 80.000 woningen. In Altrade gaat het om 2.980 woningen, als voorkeurstechnieken voor Altrade worden genoemd: “Innovatie en hernieuwbaar gas hybride“.

Warmtetransitie Nijmegen
Kaart op pag. 29 Warmtevisie: Altrade start ná 2030

Hernieuwbaar gas

Het duurzame alternatief dat de minste aanpassingen vraagt aan woningen en infrastructuur is hernieuwbaar gas. Bestaande aardgasleidingen blijven behouden en het aardgas vervangen door biogas, groen gas of een andere vorm van hernieuwbaar gas. Met de huidige technieken is in Nederland weinig hernieuwbaar gas beschikbaar, dit is dus geen grootschalige oplossing voor de verwarming van de bebouwde omgeving. Op plaatsen waar andere alternatieven vrijwel onmogelijk zijn, zoals historische binnensteden met een complexe ondergrond en monumenten die niet voldoende kunnen worden geïsoleerd, kan hernieuwbaar gas eventueel een oplossing zijn. Het oude stadscentrum van Nijmegen is hier een voorbeeld van. Ook hybride systemen waarbij gasketels worden gecombineerd met warmtepompen zijn hier denkbaar.

Innovatie

Alhoewel het lastig is om een voorschot te nemen op toekomstige ontwikkelingen, is de verwachting dat er veel innovaties zullen komen. In de komende jaren zal moeten blijken of dit een oplossingsrichting is voor het verduurzamen van de woningen in Altrade.

Wat kun je nú doen?

We willen zeker niet zeggen dat je de komende 9 jaar met de handen over elkaar kan blijven zitten. Daarvoor is het probleem van de klimaatverandering te urgent. Het is in ieder geval goed om nu al aan de slag te gaan met zogenaamde ‘no regret’ (geen spijt) maatregelen: isoleren waar het kan waardoor je nu al je gasverbruik terug kunt brengen.

Als je overweegt om nu al je woning te verduurzamen met een warmtepomp, lees deze blogs en laat je goed informeren! Jan van der Meer geeft in zijn blog toe dat hij de business case van de wijkgerichte wijkaanpak verzwakt. Want als er een wijkgericht warmtenet komt, is zo’n project alleen rendabel als zoveel mogelijk woningen meedoen. Dan kun je niet te veel van die types als Jan van der Meer in je wijk hebben. Die doen dan niet mee.

Het is naar ons idee geen ‘prisoners dilemma’. De problematiek van de verduurzaming van onze woningen moet wijkgericht aangepakt worden. Dit helpt iedereen, ook de bewoners die het nu niet kunnen opbrengen om voor hun woning een individuele oplossing als een warmtepomp te installeren. Door de collectiviteit, een gezamenlijke aanpak met elkaar als wijkbewoners, kunnen we er voor zorgen dat er een goed en betaalbaar warmteplan voor de hele wijk komt.

Het is volgens ons ook niet verstandig om nu al een grote investering te doen in een ingrijpende structurele aanpak om van het gas af te gaan, want via het Wijkwarmteplan zal er over een x aantal jaren duidelijkheid komen vanuit de gemeente hoe dit voor Altrade uitgerold zal gaan worden. Als er bijvoorbeeld een hoog temperatuur warmtenet in de wijk komt, kun je volstaan met je huidige radiatoren. Investeren in zonnepanelen is op zich prima, maar overweeg dan of je PVT-panelen neemt. Verdiep je eerst in de verschillende technische mogelijkheden, de informatie in onze Kennisbank is een goede start!

Het goede voorbeeld?

Jan van der Meer is van het gas los, hij heeft als politicus ook geen verbinding meer met bewoners die last hebben van biomassacentrales, gezien de manier waarop hij blijft herhalen dat we niet zonder deze zeer omstreden bio-brandstof kunnen om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

We gaan overigens als Duurzaam Altrade de ontwikkelingen in Bottendaal nauwgezet volgen omdat er diverse overeenkomsten zijn wat betreft het type woningen.

Links

Duurzame warmtebronnen – Gemeente Nijmegen

Mijn wijk aardgasvrij – Gemeente Nijmegen

Mijn huis aardgasvrij – Gemeente Nijmegen

Stappenplan aardgasvrij wonen – Milieu Centraal

Dossier Energietransitie – Natuur & Milieu Gelderland

Pagina over het Buurt Energie Systeem in Hengstal op Nijmegen Aardgasvrij

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .